มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ISBN:

Published:

Paperback

168 pages


Description

มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ  by  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ by พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 168 pages | ISBN: | 7.60 Mb

เปนพระราชนิพนธทีทรงคุณคาทางอรรถรส สุนทรียรส และวรรณศิลป ดวยทรงผูกเคาโครงเรืองและองคประกอบเรืองอยางงดงาม และทรงเลือกถอยคำไดอยางไพเราะ นับเปนงานทีแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองคทีนำฉันทมาแตงเปนบทละครพูดไดอยางสมบูรณ เปนประโยชนอยางยิงแกนักเรียน นิสิตMoreเป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าทางอรรถรส สุนทรียรส และวรรณศิลป์ ด้วยทรงผูกเค้าโครงเรื่องและองค์ประกอบเรื่องอย่างงดงาม และทรงเลือกถ้อยคำได้อย่างไพเราะ นับเป็นงานที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่นำฉันท์มาแต่งเป็นบทละครพูดได้อย่างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจศึกษาวรรณคดีกวีนิพนธ์ สมดังพระราชเจตนารมณ์ในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องอันเป็นตำนานแห่งดอกกุหลาบให้เป็นแบบฉบับของกวีนิพนธ์ และสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไปEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ":


noclegikobylanka.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us